เกี่ยวกับผู้จัดทำ

profile

ดร.วิเชียร พุ่มพวง

ข้อมูลพื้นฐาน : 

 • สถานที่ทำงาน : โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด สพม. เขต 2 (กรุงเทพฯ)
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

การศึกษา:

การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  : 

 • การใช้ระบบปฎิบัติการ Linux (ม.บูรพา)
 • Multimedia web Design and Programming (ม.รามคำแหง)
 • การเรียนรู้ผ่าน e-Learning และสร้าง e-Profile (มรภ. พระนคร)
 • การตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์โรงเรียนด้วย Linux+PostNuke
  (ศูนย์ปฎิบัติการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน)
 • การพัฒนาสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Flash (สพม. 2)
 • การใช้โปรแกรมสามมิติ โปรแกรม Pro-Desktop (ม.ศรีปทุม)
 • การติดตั้งระบบปฎิบัติการ Linux และ MOODLE
  (ศูนย์ปฎิบัติการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน)
 • หลักสูตรพัฒนา Android Application (สทร.)
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศจีน
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศออสเตเลีย
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

ผลงานทางวิชาการ : 

 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ตำราเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 1
 • ตำราเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2
 • ตำราเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3
 • A study of the effectiveness of computer assisted instruction on learning achievement in career and technology subject for tenth grade students.

ประสบการณ์การทำงาน : 

ประสบการณ์วิชาชีพ : 

 • วิทยากรการสร้างสื่อบนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver
 • วิทยากรการสร้างสื่อ Multimedia ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
 • วิทยากรการสร้างสื่อ e-Learning ด้วย MOODLE
 • วิทยากรการสร้างหุ่นยนต์ทำมือ
 • วิทยากรการสร้างสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
 • วิทยากรการสร้างสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
 • วิทยากรการสร้างสื่อดิจิทัลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • วิทยากรการสร้างสื่อดิจิทัลประเภทแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา
 • วิทยากรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
 • วิทยากรการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการศึกษา
 • ประธานหลักสูตรคุรุพัฒนา รหัสหลักสูตร 623181318 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Construct 2