Construct 2 : บันทึกข้อมูลลงไฟล์ .txt ด้วย plugin NW.js

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Plugin NW.js(Construct 2) ในการบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบของนักเรียนขณะใช้ CAI หรือเกมที่สร้างขึ้นในรูปแบบ .exe โดยการนำข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ คะแนนรายหน่วย คะแนนรวม ฯลฯ บันทึกลงในเอกสาร .txt มาเริ่มกันเลยครับ

สร้างหน้าเลย์เอาต์

เพิ่มวัตถุต่างๆ ลงบนเลย์เอาต์ ดังนี้

1. เพิ่ม Text box ตั้งชื่อว่า username
2. เพิ่ม Text ตั้งชื่อว่า textScore1
3. เพิ่ม Text ตั้งชื่อว่า textScore2
4. เพิ่ม Text ตั้งชื่อว่า textScore3
5. เพิ่ม Button ตั้งชื่อ saveBtn
6. เพิ่ม Button ตั้งชื่อ readBtn
7. เพิ่ม NW.js

สร้าง Event Sheet

1. เพิ่ม global variable
– Name: Username, Type: Text, Initial variable: “”
– Name: Score1, Type: Number, Initial variable: 0
– Name: Score2, Type: Number, Initial variable: 0
– Name: Score3, Type: Number, Initial variable: 0

2. เพิ่ม Event -> System -> On start of layout
-เพิ่ม action -> System -> Set value -> Variable: score1 , Value: int(random(20,100))
-เพิ่ม action -> System -> Set value -> Variable: score2 , Value: int(random(20,100))
-เพิ่ม action -> System -> Set value -> Variable: score3 , Value: int(random(20,100))
-เพิ่ม action -> textScore1 -> Set text -> Text: score1
-เพิ่ม action -> textScore2 -> Set text -> Text: score2
-เพิ่ม action -> textScore3 -> Set text -> Text: score3

3. ที่ event On start of layout เพิ่ม sub-event -> NWjs -> Path exists -> Path: NWjs.UserFolder&”test”

4. คลิกขวาที่ sub-event NWjs Path exists -> invert

5. ที่ sub-event NWjs Path exists
-เพิ่ม action -> NWjs -> Create folder -> Path: NWjs.UserFolder&”test”
-เพิ่ม action -> NWjs -> Write file -> Path: NWjs.UserFolder&”test\test.txt” , Contents: “Username, Score1, Score2, Score3”

6. เพิ่ม Event -> saveBtn -> On clicked
-เพิ่ม action -> System -> Set value -> Variable: username , Value: username.Text
-เพิ่ม action -> NWjs -> Append file -> Path: NWjs.UserFolder&”test\test.txt” , Contents: newline&username&”,”&str(score1)&”,”&str(score2)&”,”&str(score3)

7. เพิ่ม Event -> readBtn -> On clicked
-เพิ่ม action -> NWjs -> Shell open -> Path: NWjs.UserFolder&”test\test.txt”

8. แสดง Event Sheet ทั้งหมด

ตัวอย่าง https://drive.google.com/…….

ขอให้มีความสุขนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความทัดไป

สวัสดีครับ