Construct 2 : สร้างข้อสอบแบบสุ่มข้อคำถามและตำแหน่งตัวเลือกคำตอบ

สวัสดีครับ

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแบบทดสอบแบบสุ่มเลือกข้อคำถาม และสุ่มตำแหน่งของตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อ กันครับ

โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เปิดโปรเจ็คใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าขนาดของวินโดวน์และเลย์เอาต์ตามต้องการ

2. เพิ่ม Sprite ชื่อ animal นำเขารูปต่างๆ ไว้ในแต่ละเฟรม ดังนี้

 • ตั้งค่าความเร็วของเอนิเมชั่น เป็น 0

3. เพิ่ม Sprite ชื่อ btnChoice นำเขารูปต่างๆ ไว้ในแต่ละเฟรม ดังนี้

 • ปุ่ม ก เฟรม 0
 • ปุ่ม ข เฟรม 1
 • ปุ่ม ค เฟรม 2
 • ปุ่ม ง เฟรม 3

 • ตั้งค่าความเร็วของเอนิเมชั่น เป็น 0

 • เพิ่ม Imagepoint 1 และตั้งค่าตำแหน่งดังรูป

 • เพิ่ม Instance Variable จำนวน 2 ตัวแปร ดังรูป

 • คัดลอกSprite btnChoice จัดวางในตำแหน่งต่างๆ ตั้งค่า เฟรม 0, 1, 2, 3 ตามลำดับ ดังรูป

4. เพิ่ม Text ชื่อ TextChoice  และ เพิ่ม Text ชื่อ TextFeedback จัดวางในตำแหน่งดังรูป

5. เพิ่ม AJAX, Function, Array และ Touch

6. สร้างไฟล์คำถามโดยมีรูปแบบการพิมพ์ ในแต่ละข้อดังนี้

ตัวเลือกถูก;
ตัวเลือกลวง 1;
ตัวเลือกลวง 2;
ตัวเลือกลวง 3;
หมายเลขเฟรมของรูปภาพ;
|

7. บันทึก และนำเข้าไฟล์ข้อสอบไปยังโฟลเดอร์ File ของ construct 2

8. เปิด Event Sheet ขึ้นมา ให้เพิ่ม Event และ Action ต่างๆ ดังนี้

 • เพิ่มตัวแปร ประเภท Text ชื่อ ans ตั้งค่าเริ่มต้น ว่าง
 • เพิ่มตัวแปร ประเภท Number ชื่อ Score ตั้งค่าเริ่มต้น 0

 • ตั้งค่าเริ่มต้นและโหลดไฟล์

 • โหลดคำถามคำตอบ

 • สุ่มเลือกคำถามและสุ่มตำแหน่งตัวเลือก

 • เลือกคำตอบ และตรวจคำตอบ

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ

แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ

สวัสดีครับ