Construct 2 : สร้างด่านของเกมเขาวงกต ด้วยคำสั่ง for loop

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างด่านของเกมเขาวงกตแบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้คำสั่งวนซ้ำ for ในแนวแกน x และแกน y ด้วยการสุ่มตำแหน่งและจำนวนวัตถุที่สร้าง มาลองทำกันเลยครับ

1. เปิดงานใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าของวินโดวน์และเลย์เอาต์ ที่ขนาดความกว้าง 1280 และความสูง 768 พิกเซล

2. เพิ่มสไปรท์ 3 ตัว ลงบนเลย์เอาต์ดังนี้

 • block ขนาด 40 x 40 px
 • door ขนาด 40 x 40 px
 • key ขนาด 40 x 40 px

ทั้งสามตัวตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ Middle

3. ที่สไปรท์ block เพิ่มตัวแปรภายใน (Instance variable) ดังนี้

 • ตัวแปรชื่อ Position เป็นตัวแปรประเภท Text ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ว่าง
 • ตัวแปรชื่อ Created เป็นตัวแปรประเภท Boolean ตั้งค่าเริ่มต้นที่ false

4. เพิ่ม Function ลงในโปรเจ็ค

5. เปิดหน้า Event Sheets ขึ้นมา เพิ่มตัวแปรหลัก (Global variable) 3 ตัว ดังนี้

 • ตัวแปรชนิด Number ชื่อ rows ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 17 (กำหนดจำนวนของวัตถุแนวแกน Y )
 • ตัวแปรชนิด Number ชื่อ columns ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 31 (กำหนดจำนวนของวัตถุแนวแกน X)
 • ตัวแปรชนิด Number ชื่อ gap ตั้งค่าเริ่มต้นที่ -10 (กำหนดช่องว่างของกำแพง)

6. กำหนดเหตุการณ์เมื่อเริ่มต้น เลย์เอาต์

 • Add event > System > On start of layout
  • Add action > block > Destroy
  • Add action > key > Destroy
  • Add action > Function > Call function
   > Name = “Maze”
 • Add event > Function > On function
  > Name = “Maze”
 • คลิกขวาที่อีเวนต์ 2 Add sub event > System > for
  > Name = “x”
  > Start index = 1
  > End index = columns
 • คลิกขวาที่อีเวนต์ 3 Add sub event > System > Compare two variable
  > First value = loopindex
  > Comparison = not equal to
  > Second value = columns
 • คลิกขวาที่อีเวนต์ 4 Add another condition > System > Compare two variable
  > First value = loopindex
  > Comparison = not equal to
  > Second value = 1
 • คลิกขวาที่อีเวนต์ 4 Add blank sub-event
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = loopindex(“x”)*40
   > Y = 40
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = loopindex(“x”)*40
   > Y = 40*rows
  • Add action >block > Set boolean
   > Instance variable = Created
   > Value = True
  • Add action >block > Set vale
   > Variable = Position
   > Value = “bottom”
 • คลิกขวาที่อีเวนต์ 4 > Add > Else
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = loopindex(“x”)*40
   > Y = 40
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = loopindex(“x”)*40
   > Y = 40*rows
 • คลิกขวาที่อีเวนต์ 2 Add sub event > System > for
  > Name = “y”
  > Start index = 2
  > End index = rows-1
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = 40
   > Y = loopindex(“y”)*40
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = 40*columns
   > Y = loopindex(“y”)*40
  • Add action >block > Set boolean
   > Instance variable = Created
   > Value = True
  • Add action >block > Set vale
   > Variable = Position
   > Value = “right”
 • ที่อีเวนต์ 2 คลิกขวา Add sub event > System > for
  > Name = “x”
  > Start index = 3
  > End index = columns-2
 • ที่อีเวนต์ 8 คลิกขวา Add sub event > System > for
  > Name = “y”
  > Start index = 3
  > End index = rows- 2
 • ที่อีเวนต์ 9 Add local variable ขื่อ rand ชนิด number ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0
 • ที่อีเวนต์ 9 คลิกขวา Add sub event > System > Compare two variable
  > First value = loopindex(“x”)%2
  > Comparison = Equal to
  > Second value = 1
 • ที่อีเวนต์ 10 คลิกขวา Add another condition > System > Compare two variable
  > First value = loopindex(“y”)%2
  > Comparison = Equal to
  > Second value = 1
 • ที่อีเวนต์ 10 คลิกขวา Add another condition > System > Compare two variable
  > First value = random(10)
  > Comparison = Greater than
  > Second value = gap
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = loopindex(“x”)*40
   > Y = loopindex(“y”)*40
  • Add action >block > Set value
   > Variable = rand
   > Value = round(random(0,4))
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = block
   > Layer = 0
   > X = (loopindex(“x”)40)+(40(rand=0))-(40*(rand=2))
   > Y = (loopindex(“y”)40)+(40(rand=1))-(40*(rand=3))

 • ที่อีเวนต์ 2 คลิกขวา Add blank sub-event
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = key
   > Layer = 0
   > X = round(random(columns/2,columns))*40
   > Y = round(random(1,rows))*40
 • Add event > key > Is overlapping another object
  > Object = block
  • Add action > key > Destroy
  • Add action > System > Create object
   > Object to create = key
   > Layer = 0
   > X = round(random(columns/2,columns))*40
   > Y = round(random(1,rows))*40
 • Add event > block > Is boolean instance variable set
  > Instance variable = Created
 • ที่อีเวนต์ 13 คลิกขวา Add sub-event > System > Pick by comparison
  • Add action > block > Set boolean
   > Object = block
   > Expression = block.Position
   > Comparison = Equal to
   > Value = choose(“right”,”bottom”)
 • ที่อีเวนต์ 15 คลิกขวา Add another condition > System > Pick random instance
  • Add action > door > Set position to another object
   > Object = block
   > Image point = 0
  • Add action > block > Destroy
 • Add event > door > Compare Y
  > Comparison = Equal to
  > Y co-ordinate = rows*40
 • ที่อีเวนต์ 16 คลิกขวา Add sub-event > block > Compare X
  > Comparison = Equal to
  > X co-ordinate = door.X
 • ที่อีเวนต์ 17 คลิกขวา Add another condition > block > Compare Y
  > Comparison = Equal to
  > Y co-ordinate = door.Y-40
  • Add action > block > Destroy
 • Add event > door > Compare X
  > Comparison = Equal to
  > X co-ordinate = columns*40
  ที่อีเวนต์ 18 คลิกขวา Add sub-event > block > Compare X
  > Comparison = Equal to
  > X co-ordinate = door.X-40
  ที่อีเวนต์ 19 คลิกขวา Add another condition > block > Compare Y
  > Comparison = Equal to
  > Y co-ordinate = door.Y
  Add action > block > Destroy

คำสั่งทั้งหมดใน Event Sheet

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไป

สวัสดีครับ !

อ่านเพิ่มเติมสร้างวัตถุที่เหมือนกันด้วย for loop

ดาวน์โหลดทรัพยากรที่นี่