Construct 2 : การรวมโปรเจ็คหลายๆ โปรเจ็คเป็นโปรเจ็คเดียว ด้วย XML

มีบางท่านได้สร้างงานด้วย Construct 2 ไว้หลายโปรเจ็ค อยากจะนำงานที่สร้างไว้หลายๆโปรเจ็ค มาใช้ร่วมกับงานอื่นๆ จะทำอย่างไรจึงจะรวมงานเหล่านั้นไว้ในโปรเจ็คเดียวได้ เราสามารถทำได้โดยง่ายๆ เพียงคัดลอก ออบเจ็คทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจ็คที่เราต้องการนำมารวม และวางลงในโปรเจ็คงานหลักของเรา จากนั้น คัดลอก เลย์เอาต์ และอีเวนต์ชีต ของโปรเจ็คที่เราต้องการนำมารวม ไปวางในโฟลเดอร์ เลย์เอาต์ และโฟลเดอร์อีเวนต์ชีต ในโปรเจ็คหลักของเรา ขั้นตอนสุดท้ายเราเข้าไปแก้ไขไฟล์ .caproj ในรูปของไฟล์ xml เท่านี้ก็เรียบร้อย ว่าแล้วเราก็มาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการรวมไฟล์

  • ตรวจสอบและเปลี่ยนชื่อโปรเจ็คที่ซ้ำกัน
  • ตรวจสอบและเปลี่ยนชื่ออีเวนต์ชีตและชื่อเลย์เอ้าต์ที่ซ้ำกัน
  • ตรวจสอบชื่อซ้ำของออปเจ็กต์ระหว่างโปรเจ็กต์ทั้้งสอง และเปลี่ยนชื่อออปเจ็กต์ที่มีชื่อซ้ำกัน ยกเว้นออปเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น score timer player ให้ใช้อันเดียวกับโปรเจ็กต์หลัก
  • ตัวแปร Global Variable ถ้าชื่อซ้ำให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ยกเว้นที่ใช้ร่วมกัน หรือเก็บข้อมูลตัวเดียวกันไม่ต้องแก้ไข

1. เปิดไฟล์งานหลักของเรา (Project 1) และงานที่ต้องการนำมารวม (Project 2)

2. เปลี่ยนชื่อโปรเจ็ค ชื่อเลย์เอาต์ ชื่ออีเวนต์ชีต และชื่อออบเจ็คต่างๆ ที่มีชื่อซ้ำกันเสียใหม่

3. คัดลอกออบเจ็คทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจ็คที่เราต้องการนำมารวม (Project 2) มาวางไว้ใน เลย์เอาต์ ของโปรเจ็คหลักของเรา (Project 1) จะเป็นเลย์เอาต์เดิม หรือสร้างเลย์เอาต์ใหม่ก็ได้ ถ้าออบเจ็คใดไม่สามารถคัดลอกได้ เช่น Array, Function, Touch, Keyboard ฯลฯ ให้ทำการแทรกออบเจ็คใหม่ขึ้นมา (Insert new object) และเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับชื่อในโปรเจ็คนั้น (Project 2) ทุกตัวอักษร

หมายเหตุ  ในขั้นตอนนี้ เพื่อความสะดวกในการทำงาน ควรเพิ่มเลย์เอาต์ว่างขึ้นมาใหม่ โดยไม่เพิ่มอีเวนต์ แล้วจึงคัดลอกออบเจ็คต่างๆ เข้ามาวางที่เลเอาต์นี้ เมื่อทำขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย ให้ลบเลย์เอ้าต์นี้ทิ้ง

4. บันทึกไฟล์ทั้งสอง ด้วย Save As Project

5. เปิดโฟลเดอร์ Layouts ของ project 1 และ project 2 คัดลอกไฟล์ .xml ของ project 2 ไปวางในโฟลเดอร์ Layouts ของ project 1

6. เปิดโฟลเดอร์ Event Sheet ของ project 1 และ project 2 คัดลอกไฟล์ .xml ของ project 2 ไปวางในโฟลเดอร์ Event Sheet ของ project 1

7.  เปิดไฟล์ .caproj ของ project 1 ด้วยโปรแกรม Text Editor  จากนั้นค้นหาแท็ก <layout-folder> และ <event-folder> ดังรูป

8. เพิ่มแท็ก <layout> ชื่อเลย์เอาต์.xml </layout> และ <event-sheet> ชื่ออีเวนต์ชีต.xml </event-sheet>  ดังรูป

9.  บันทึกไฟล์ project 1 และเปิด project 1 ด้วยโปรแกรม Construct 2 จะพบว่ามี เลย์เอาต์ และ อีเวนต์ชีต ของ project 2 เพิ่มเขามาในงานของเรา

10. ทำการทดสอบงานที่ได้

11. ลบออบเจ็คที่คัดลอกมาวาง (ขั้นตอนที่ 3) ในหน้าเลย์เอ้าต์ ของโปรเจ็คหลัก (project 1) ทิ้งทั้งหมด

เพียงเท่านี้เราก็ได้งานเพิ่มเข้ามาโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ

ที่มา : https://youtu.be/WiHniURrjZI