Construct 2 : บันทึกข้อมูลลง Google Sheet ด้วย AJAX+Google Script

ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้การนำข้อมูลไปเก็บไว้ใน Google Sheet ผ่านทาง Google Form ไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับ Google Sheet อีกหนึ่งวิธีนั้นคือ

เชื่อมต่อด้วย Google Script ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโดยตรง เหมาะกับฐานข้อมูลจำนวนมาก อีกทั้งง่ายและสะดวกกว่า เรามาดูวิธีทำกันเลยครับ

1. เปิด Google Sheet ขึ้นมา ตั้งชื่อตามต้องการ และแผ่นงานใหม่ โดยตั้งชื่อแต่ละคอลัมน์ดังนี้   ID, User_Name, Class, Seat_Number และ Score ตามลำดับ

2. เปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปโดยไปที่แถบเมนู เครื่องมือ > โปรแกรมแก้ไขสคริปต์

3. พิมพ์ สคริปต์ดังนี้

function doGet(e) {
 var ss = SpreadsheetApp.openByUrl("URL ของสเปรดชีต");
 var sheet = ss.getSheetByName("ชื่อแผ่นงานที่ใช้เก็บข้อมูล");
 addUser(e,sheet);
 
}

function doPost(e) {
 var ss = SpreadsheetApp.openByUrl("URL ของสเปรดชีต");
 var sheet = ss.getSheetByName("ชื่อแผ่นงานที่ใช้เก็บข้อมูล");
 addUser(e,sheet);
 
}

//คอลัมน์ต่างๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูล
function addUser(e,sheet) {
 var ID = e.parameter.ID;
 var User_Name = e.parameter.User_Name;
 var Class = e.parameter.Class;
 var Seat_Number = e.parameter.Seat_Number;
 var Score = e.parameter.Score;
    sheet.appendRow([ID, User_Name, Class, Seat_Number, Score]);
 
}

4. เมื่อพิมพ์สคริปต์เสร็จเรียบร้อย ให้ทำการเผยแพร่เป็นแอปพลิเคชั่นเว็บ โดยไปที่เมนู เผยแพร่ > ใช้งานเป็นแอปพลิเคชั่นเว็บ

5. ป้อนชื่อโครงการ > ตกลง

6. แก้ไขหัวข้อใครสามารถเข้าถึงได้ ให้คลิกเลือก ทุกคน รวมถึงคนไม่ระบุชื่อ > ทำให้สามารถใช้งานได้

7. ยืนยันตัวตน อนุญาตให้ดูแลจัดการไฟล์สเปรดชีต

8. คัดลอกลิงก์ ของแอปพลิเคชั่น

9. สร้างโปรเจ็กต์ Construct 2 ใหม่ จัดวางออปเจ็กต์ดังรูป

10. เพิ่ม Event และ Action ดังรูป

การจัดการ AJAX

URL = “https://xxxxxxxx/exec?” เพิ่มเครื่องหมาย ? ไว้หลังสุด ของ URL แอปพลิเคชั่นที่คัดลอกมา
Data =

"ID="&UserID&"&User_Name="&URLEncode(UserName)&"&Class="&Class&"&Seat_Number="&SeatNumber&"&Score="&Score

 


10. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้ทำการทดสอบโปรแกรม เมื่อเปิด สเปรดชีตดูจะมีข้อมูลที่ส่งไป เพิ่มขึ้นในตารางดังภาพตัวอย่าง

ไฟล์สคริปต์ [ดาวน์โหลดที่นี่]

ขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์นะครับ