Construct 2 : การใช้ฟังก์ชั่น zeropad ในการแสดงผลตัวเลข

สวัสดีครับ

วันนี้เราจะเรียนรู้การนำตัวแปรต่างๆ เช่น ชีวิต(Life) เวลา(Timer) คะแนน(Scores) ให้แสดงผลเป็น 05, 010, 0020 และอื่น ๆ โดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามจำนวนที่ต้องการ ได้เพียงคำสั่งเดียวด้วย zeropad

ซึ่งโครงสร้างของคำสั่งมีดังนี้  zeropad(variable, digits)

  • variable คือ ตัวแปรที่ต้องการให้แสดงผล
  • digits คือ จำนวนหลักของตัวเลขที่ต้องการให้แสดงผล

ตัวอย่าง ถ้าต้องการให้คะแนนแสดงค่าเป็นตัวเลขจำนวน 3 หลัก ( 001 ) เราสามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

1. สร้างตัวแปรประเภท Number ชื่อ Scores ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0

2.ใส่ Action set Text เพิ่มสิ่งนี้ลงไป  zeropad(Scores, 3) ในส่วนที่ต้องการ ซึ่งในตัวอย่างนี้ เมื่อกดปุ่ม คะแนนจะเพิ่มขึ้นที่ละ 1 และ Text จะแสดงผลเพิ่มขึ้นตาม

 

ผลลัพธ์ที่ได้

 

***ลองนำไปประยุกต์ใช้กันนะครบ***

****ขอให้สนุกกับการสร้างสื่อและเกมเพื่อการศึกษากันทั่วหน้า****