Construct 2 : สร้างแถบแสดงเวลาแบบวงกลม (Radial Timebar)

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแถบแสดงสถานะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เป็นแถบแบบเส้นตรง ซึ่งการสร้างแถบแสดงสถานะในวันนี้ จะใช้การหมุนของแถบสีเคลื่นที่เป็นวงกลม โดยมุมการหมุนแปรผันตามค่าของเวลา โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ครับ

1. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ BottomBarL เลือกรูปภาพ barBG.png

2. ตั้งค่า Origin เป็น left

3. ตั้งค่า Angle ของ BottomBarL เป็น 180

4. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ topbarLeft เลือกรูปภาพ Timebar.png

5. ตั้งค่า Origin เป็น Left

6. ตั้งค่า Angle ของ topbarLeft เป็น 180

7. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ BottomBarR เลือกรูปภาพ barBG.png

8. ตั้งค่า Origin เป็น left

9. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ topbarRight เลือกรูปภาพ Timebar.png

10. ตั้งค่า Origin เป็น Left

11. จัดตำแหน่ง Position X,Y ของ Sprite ทั้งหมด ให้อยู่จุดเดียวกัน เช่น X=412 Y=253

12. ตรวจสอบการวางตำแหน่งของวัตถุว่าเรียงถูกต้องหรือไม่

13. เพิ่ม Event และ Action ต่างๆ ดังนี้

ดาวน์โหลดตัวอย่าง >> https://drive.google.com/open?id=0BxYLwl-Us18KV3pCOEQ2SXpoLUk

ดาวน์โหลดทรัพยากร >> https://drive.google.com/open?id=0BxYLwl-Us18KLTJXQjEwNmhZOU0