Construct 2 : ทำแถบชีวิตแบบไล่โทนสี (Multi-colored life bar)

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างแถบสถานะแบบไล่โทนสีกันนะครับ จะไล่โทนสีจากสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ในการควบคุมการแสดงแถบสีทำได้โดยการควบคุมค่าความทึบแสง (Opacity) ของแถบสีนั้นๆ ให้แปรผันตามค่าของพลังชีวิต โดยมีวิธีทำและขั้นตอนดังนี้

1. เพิ่ม Tiled Background 3 ชิ้น ขนาด 20×20 พิกเซล กำหนดชื่อและสีดังนี้

  • ชิ้นที่ 1 สีแดง ตั้งชื่อ bottomBar (ชั้นล่างสุด)
  • ชิ้นที่ 2 สีเหลือง ตั้งชื่อ middleBar (ชั้นกลาง)
  • ชิ้นที่ 3 สีเขียว ตั้งชื่อ topBar (ชั้นบน)

2. ตั้งค่า Position ของทั้งสามชิ้นให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

3. เพิ่ม Instance Variable ให้กับ topBar ตั้งชื่อว่า long ประเภท Number ตั้งค่าเริ่มต้น 200

4. เพิ่มปุ่มเพื่อใช้ทดสอบ จำนวน 2 ปุ่ม ตั้งชื่อ Subtract และ Reset (ใช้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของแถบพลังงานที่สร้าง)

5. เพิ่ม Event และ Action ต่างๆ ดังนี้

ดูตัวอย่าง >> https://www.scirra.com/arcade/other-games/multi-colored-life-bar-21995

ดาวน์โหลดไฟล์ capx >> https://drive.google.com/open?id=0BxYLwl-Us18KRDFKVmttMDROZ1k

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างเกมนะครับ