Construct 2 : หนังสือเรียนรายวิชาการสร้างเกม ม.5, ม.6

หนังสือเรียนรายวิชา การสร้างเกม เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ เล่ม 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2555

book1

e-Book Volume 1 >> http://online.fliphtml5.com/ccvx/wrqx/

book2

e-Book Volume 2 >> http://online.fliphtml5.com/ccvx/rxyo/


ที่มา : http://fliphtml5.com/homepage/ccvx (Update 04/05/2017)