ยินดีต้อนรับ

          เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนใช้ทบทวนบทเรียนจากนอกชั้นเรียน และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อซักถาม ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ผู้จัดทำรับผิดชอบ นอกจากนี้ผู้จัดทำยังได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา ให้เพื่อนครูและผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

          หากคุณความดีทั้งหลายที่เกิดจากเว็บไซต์นี้ ผู้จัดทำขอมอบแด่ บุพการี คุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนสั่ง ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การเกื้อหนุน และเจ้าของบทความทุกท่านที่ผู้จัดทำได้นำมาอ้างอิงไว้ในเว็บไซต์นี้

Leave a Reply