Monthly Archives: January 2018

Construct 2 : บันทึกข้อมูลลง Google Sheet ด้วย AJAX+Google Script

ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้การนำข้อมูลของผู้เล่นเกม หรือ CAI ไปเก็บไว้ใน Google Sheet ผ่านทาง Google Form ไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับ Google Sheet อีกวิธีหนึ่ง นั้นคือ

Construct 2 : การบันทึกข้อมูลลง Google Sheet ด้วย AJAX+Google Form

ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับเก็บข้อมูลของเกม หรือข้อสอบของสื่อการเรียนรู้ ที่สร้างด้วย Construct 2 เนื่องจากไม่มีเซิฟเวอร์หรือโฮสต์สำหรับสร้างฐานข้อมูล อีกทั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล  วันนี้เรามีทางออกให้ท่านแล้ว

Construct 2 : ตัวอย่างแบบฝึกทักษะชนิดเติมคำ (สุ่มคำถาม)

นี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการสร้างเกม หรือสื่อการเรียนรู้ประเภทฝึกทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิชา เกือบทุกกลุ่มสาระ

Construct 2 : สร้างแบบทดสอบโดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet

Google Spreadsheet มีความสามารถคล้ายกับฐานข้อมูล MySQL และฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ มีความง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูล เพียงคุณมีความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูล และใช้โปรแกรม MS Excel ได้

Construct 2 : How to Make Trivia Game (แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก)

การทำเกมแนว Quiz Game หรือเกมตอบคำถาม เราสามารถประยุกต์ได้หลายแบบ ซึ่งในตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ AJAX ดึงข้อมูลคำถามและคำตอบ จากแฟ้มเอกสาร แบบ text file (.txt) นำไปเก็บไว้ในอาร์เรย์