Monthly Archives: October 2017

Construct 2 : สร้างเครื่องวัดพลังชีวิตในเกม (Lives Meter)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำเครื่องวัดพลังชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้รูปภาพแสดงผลแทนแถบสี เรามาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยครับ

Construct 2 : การใช้ฟังก์ชั่น zeropad ในการแสดงผลตัวเลข

สวัสดีครับ วันนี้เราจะเรียนรู้การนำตัวแปรต่างๆ เช่น ชีวิต(Life) เวลา(Timer) คะแนน(Scores) ให้แสดงผลเป็น 05, 010, 0020 และอื่น ๆ โดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามจำนวนที่ต้องการ ได้เพียงคำสั่งเดียวด้วย zeropad

Construct 2 : สร้างแถบแสดงเวลาแบบวงกลม (Radial Timebar)

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำแถบแสดงสถานะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เป็นแถบแบบเส้นตรง ซึ่งการสร้างแถบแสดงสถานะในวันนี้ จะใช้การหมุนของแถบสีเคลื่นที่เป็นวงกลม โดยมุมการหมุนแปรผันตามค่าของเวลา โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ครับ

Construct 2 : ทำแถบชีวิตแบบไล่โทนสี (Multi-colored life bar)

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างแถบสถานะแบบไล่โทนสีกันนะครับ จะไล่โทนสีจากสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ในการควบคุมการแสดงแถบสีทำได้โดยการควบคุมค่าความทึบแสง (Opacity) ของแถบสีนั้นๆ ให้แปรผันตามค่าของพลังชีวิต โดยมีวิธีทำและขั้นตอนดังนี้